Chantal Thomas

Chantal Thomas

www.thealchemyoflove.org
Author, Concept Artist and Art Director

Brussels, Belgium

Member Since:
February 2014
Last online:
> 2 weeks ago
Invites sent:
0

About Chantal

Hello, I'm glad to present you my book 'De Alchemie van de Liefde' (Dutch) and the translation 'L'Alchimie de l'Amour' (French -> scroll)

Het was een karmische afspraak: een Belgische ingenieur en een Marokkaanse informaticus, Chantal en Mohammed. Zij hadden een specifieke taak te volbrengen. Niets deed vermoeden dat hun levens in een stroomversnelling gingen belanden maar vóór hun ontmoeting zouden ze nog goed door elkaar geschud worden!

Chantal kreeg faillissementen van haar bouw- en vastgoedbedrijven, zware processen met de bankensector en een scheiding te verwerken. En alsof dit niet voldoende was werd haar het hoederecht ontnomen over haar drie kinderen. Mohammed had ook zijn portie: illegaliteit, onrecht, racisme en zelfs levensbedreiging!

Maar we zijn niet wat we denken te zijn, weten ze en drama's kunnen helpen om ons te laten groeien. Verschillende inwijdingen vergrootten hun perceptie van de wereld. Het Soefisme, het Sjamanisme, de Daime en de La Ho Hi kwamen op hun pad en dan kregen ze lessen van de Hogere Dimensies. Het leek soms puur sciencefiction.

Chantal en Mohammed kregen de sleutel opdat de mensheid uit zijn cocon kan komen en de vlinder worden die hij is! Universele thema’s zoals het leven en de dood, toeval of het lot, onze seksuele kracht en nog veel meer worden onder de loep genomen. Het boek toont dat Liefde onze Gemeenschappelijke Bron is van waaruit we allen naar believen kunnen putten… tot in der Eeuwigheid!

Wat anderen zeggen:
Dirk Vandereyken, regisseur, scenarist: 'Bijna elke maand krijg ik wel een voorstel van iemand die zijn of haar boek wil laten verfilmen. Meestal moet ik weigeren omdat de 'klik' er niet is, omdat het bronmateriaal niet boeiend is of omdat het nodige professionalisme niet aanwezig is. In het boek 'De Alchemie van de Liefde' zaten de ingrediënten echter wel in een goede mix: tussen de omslag schuilt een boeiend verhaal rond twee mensen uit heel verschillende achtergronden, gekruid met heel wat levenswijsheid en intrigerende ideeën. In een tijd waarin het extremisme aan een opmars bezig is, is het niet alleen goed, maar noodzakelijk om mensen eraan te herinneren dat we in een multiculturele maatschappij samenleven en respect horen te hebben voor het wereldbeeld van andere nationaliteiten, culturen, ideologieën en geloven. Als er één ding is wat de schrijvers duidelijk maken, is dat ze openstaan voor andere invalshoeken en zienswijzen. Die bereidheid om de ander niet alleen te leren kennen, maar ook met open armen te ontvangen, is een lichtend voorbeeld dat erg inspirerend werkt. Bovendien is het jaren geleden dat iemand zich heeft gewaagd aan een magisch-realistisch liefdesverhaal met een spirituele inslag. Het lijkt wel alsof de meeste romantische films ofwel komisch, ofwel loodzwaar moeten zijn. De middenweg die 'De Alchemie van de Liefde' behandelt, is een zeldzaamheid aan het worden en de extra kruiden zorgen ervoor dat we een uniek literair en filmisch gerecht kunnen voorschotelen...'

Meer weten? www.thealchemyoflove.orgCe fut un rendez-vous Karmique : une ingénieure Belge et un informaticien Marocain, Chantal et Mohammed. Ils avaient une tâche spécifique à accomplir. Rien ne suggérait que leurs vies allaient s’accélérer mais, avant leur rencontre, ils allaient être bien secoués !

Chantal a vécu les faillites de ses sociétés de construction et d’immobilier, de lourds procès avec le secteur bancaire, ainsi qu’un divorce. Et, comme cela ne suffisait pas, elle a été privée de la garde de ses trois enfants. Mohammed aussi a eu sa part : illégalité, injustice, racisme et même des menaces contre sa vie !

Mais ils savaient que nous ne sommes pas ce que nous pensons être et que des drames peuvent nous aider à grandir. Plusieurs initiations ont augmenté leur perception du monde. Le Soufisme, Chamanisme, Daime, La Ho Chi et beaucoup de leçons des Dimensions Supérieures sont venues sur leurs chemins. Cela semblait parfois de la pure science-fiction.

Chantal et Mohammed ont reçu la clé pour que l’humanité puisse sortir de son cocon et devenir le papillon qu’elle est ! Des thèmes universels comme la vie et la mort, le hasard et le destin, notre force sexuelle et encore bien plus sont analysés. Ce livre montre que l’Amour est notre Source Commune à partir de laquelle nous pouvons tous nous nourrir… jusqu’à l’Éternité !

Ce que d'autres disent:
Dirk Vander Eyken, réalisateur, scénariste: "Presque chaque mois, je reçois, une ou plusieurs propositions de quelqu'un qui veut faire un film à partir de son livre. Habituellement, je dois refuser parce que le "tilt" n'est pas là, parce que le matériel de source n'est pas intéressant ou parce que le professionnalisme nécessaire n'est pas présent. Dans le livre "L'Alchimie de l'Amour" les ingrédients ont été, cependant, bien mixés : l'histoire fascinante à propos de deux personnes d'horizons très différents, assaisonnée de beaucoup de sagesse et d'idées intrigantes. À une époque où l'extrémisme est à la hausse, il est non seulement bon, mais aussi nécessaire de rappeler aux gens que nous vivons ensemble dans une société multiculturelle et devons avoir du respect pour la vision du monde des différentes nationalités, cultures, idéologies et croyances. S'il y a une chose que les auteurs éclaircissent, c'est qu'ils sont ouverts à d'autres perspectives et points de vue. Cette ouverture, pour ne pas seulement apprendre à connaître l'autre mais aussi à le recevoir à bras ouverts, est un brillant exemple qui est très inspirant. En outre, cela fait des années que personne n’a osé écrire une histoire d'amour magique et réaliste avec une inclinaison spirituelle. Il semble que la plupart des films romantiques doivent être lourds ou bien comiques. La voie médiane que "L'Alchimie de l'Amour" parcourt, est en train de devenir une rareté et les épices supplémentaires font que nous pouvons servir un plat littéraire et cinématographique unique..."

Savoir plus? www.thealchemyoflove.org

Unique traits: Do you also want to work on our New Belgian Film 'The Alchemy of Love'? Welcom! Peace, Harmony, Love are our Challenges. Join the club!

Videos

Share This Profile

register for stage 32 Register / Log In